Home English  |  Ukrainian

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

  Міжнародний журнал “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, який перевидається англійською мовою під заголовком “Materials Science”, друкує результати досліджень і оглядові праці, що відповідають профілю журналу та раніше не публікувалися.

  Журнал висвітлює дослідження та огляди з таких питань у галузі міцності й руйнування матеріалів:

Прийняття до друку статей та коротких викладів здійснюється на підставі незалежного анонімного рецензування

  Журнал публікує статті українською та англійською мовами. До статей слід додавати резюме англійською або українською мовами обсягом не більше 20 рядків, які повинні містити конкретні результати і формулюватися словами “отримано...”, “показано...”, “звідси витікає...”. Наукові статті (за винятком коротких повідомлень) повинні мати такі елементи:

 1. Формулювання проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з науковими чи практичними знаннями;
 2. Аналіз останніх досліджень з даної проблеми;
 3. Формулювання цілей статті;
 4. Виклад методу і результатів досліджень;
 5. Висновки і перспективи досліджень у даному напрямку.
Стаття повинна мати такі розділи: вступ, метод досліджень, результати та їх обговорення, висновки. Обсяг статей (крім оглядових) не повинен перевищувати 25 тис. знаків (16 сторінок, друкованих через 2 інтервали) разом зі списком літератури, підписами до рисунків (обов’язково) і таблицями.

  Разом із двома видруками в редакцію подають коп’ютерну версію статті, підготовлену в редакторі Word for Windows 6.0 або 98 та рисунки у форматах *.tif та *.cdr незалежно від того, в якому редакторі вони виконувалися. Статтю передають електронною поштою: journal.pcmm@gmail.com (надсилати як додаток (attachment)).Вимоги до оформлення статті
 1. Назву статті (не більше двох рядків) треба подати українською та англійською.
 2. На рисунках не повинно бути написів. На полях статті вказують місце рисунка. Підписи до рисунків та таблиць друкують на окремих аркушах мовою оригіналу та англійською. Англійський підпис мусить бути самодостатній, щоб читач, який не знає мови оригіналу, з підпису зрозумів, що рисунок зображає. Не можна дублювати ті самі дані в таблицях, графіках і тексті статті. Графіки з однаковими координатами бажано робити в однаковому масштабі.
 3. Для позначення величин вживати букви тільки латинської та грецької абеток. Всі символи треба пояснити в тексті. Не застосовувати індекси у вигляді початкових букв якогось слова, а заміняти їх на цифри (наприклад, а0 замість апоч.). Показники степеня та інші надрядкові знаки зазначають дужкою È, підрядкові – дужкою Ç. Номер формули вказують, якщо на неї далі є посилання. Слід розрізняти великі та малі літери, однакові за написанням, але різні за розміром (V і v, K і k), підкреслюючи великі букви двома рисками знизу, а малі – зверху. Нуль підкреслюють знизу 0.

 4. Фізичні величини вказують в одиницях СІ, користуючись міжнародними позначеннями (латинськими літерами).
 5. Список літератури подають у порядку посилання в статті мовою оригіналу (допускається дублювати англійською мовою), як указано нижче:
 6. До статей додають дані про авторів (ПІБ, домашню і службову адреси, № телефону, Е-пошту), а також назву й адресу установи, в якій виконано роботу.

  Докладнішу інформацію можна отримати телефоном:

(0322) 65-48-84, 63-73-74.

Востаннє поновлено: 20 квітня 2006 р.